א.ת. צפוני איחוד וחלוקת מגרש 10 (שטראוס)

תוכנית שה/ מק/ 401/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: א.ת. צפוני איחוד וחלוקת מגרש 10 (שטראוס)
מספר: שה/ מק/ 401/ 10/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גבולות מגרש מס' 10 באזור תעשיה ע"י שינוי גבולות מגרשים.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' כאשר אין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה. סעיף 62 א א 1 לחוק התכנון והבניה התשכ"כ 1965.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
א.ת. צפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4609חלק53
4619חלק6
5522חלק2-3
5609חלק64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 401/ 10אזור תעשיה מודיעיםשינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 298. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2823. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201202130/04/2012