א.ת. שילת , מגרש 9.

תוכנית חמ/ מק/ 159/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: א.ת. שילת , מגרש 9.
מספר: חמ/ מק/ 159/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית מאושרת גז/ 159/ 7, לפי סעיף 62 א (א)(4).

עיקרי ההוראות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מס' גז/ 159/ 7 כדלקמן:
א. שינוי בקו בנין קדמי לאורך דרך מס' 8 מ - 5.0 מ' ל - 3.0 מ' , לפי סעיף 62 א א 4.
ב. שינוי בקו בנין צדי מערבי (בגבול עם מגרשים 206 ו - 406), מ 4.0 מ' ל 1.50 מ' , לפי סעיף 62 א א 4.
ג. שינוי בקו בנין צדי דרומי (בגבול עם מגרש 10), מ - 4.0 מ' ל 0.0 מ', לפי סעיף 62 אא4.
ד. שינוי בקו בנין להקמת מבני שרות שלא כחלק מהמבנה מקו בנין קדמי 5 מ' ל 0 מ' ול 3 מ' ומקו בנין צדדי ואחורי 3 מ' ל 0 (ע"פי התשריט), לפי סעיף 62 א א 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת

תיאור המיקום:
אזור התעשיה שילת. מגרש 9.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5635חלק4
5637חלק1, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 159/ 7תעשיה -שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/2010תאריך פרסום: 17/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6088. עמוד: 2977. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/06/2009תאריך פרסום: 22/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5968. עמוד: 4491. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201001521/02/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200902827/07/2009