א.ת. שילת, מגרשים 15 ו - 402.

תוכנית חמ/ מק/ 159/ 12/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: א.ת. שילת, מגרשים 15 ו - 402.
מספר: חמ/ מק/ 159/ 12/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מס' גז/ 159/ 7 כדלקמן:

א. איחוד וחלוקה של מגרשים , כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע, לפי סעיף 62אא1.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים לפי הפרוט הבא:
איחוד מגרשים לפי הפרוט:
מגרש מס' 15 המיועד לאזור תעשיה.
מגרש 402 המיועד לחניה.

וחלוקתם לפי הפרוט:
מגרש מס' 15 המיועד לאזור תעשיה.
מגרש 402/ 1 המיועד לחניה.
מגרש 402/ 2 המיועד לחניה.
וזאת ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת

תיאור המיקום:
אזור התעשיה של מושב שילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5637חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 159/ 7תעשיה -שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות12/04/2010תאריך פרסום: 12/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6076. עמוד: 2557. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/01/2009תאריך פרסום: 29/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5908. עמוד: 2079. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200900924/02/2009