באר אורה

תוכנית 12/ מק/ 508

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר אורה
מספר: 12/ מק/ 508
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד תכניות החלות על הישוב באר אורה,
תכנית הישוב באר אורה מס' 164/02/12
תכנית מס' 12/ מק/ 502,
תכנית מפורטת מס' 12/ מק/ 506
ותכנית מחנה באר אורה מס' 12/ 02/ 164.
- שינוי תוואי כביש בהתאם לממצאי עתיקות.
- שינוי מגרש ביעוד ''מוסד'' ע''פ צרכי הישוב.
- שינוי מגרשים ביעוד ''מתקנים הנדסיים'' ע''פ צרכי הישוב.
- שינוי מגרשים ביעוד ''שטח ציבורי פתוח''
וביטול מגרשים ביעוד ''שטח פרטי פתוח'' ע''פ צרכי הישוב.

עיקרי ההוראות:
- התכנית כפופה באופן מלא
לתכנית מס' 164/02/12, 12/ מק/ 52 ו- 158/02/12.
- אין בתכנית זו משום הוספה או גריעה
או שינוי כל שהוא בזכויות ו/ או הוראות הבניה
כפי שנקבעו בתכניות הנ''ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 02/ 158מחנה באר אורהכפיפות
תוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200800718/02/2008