באר שבע, אזור תעשיה

תוכנית 5/ 03/ 106/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר שבע, אזור תעשיה
מספר: 5/ 03/ 106/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרכים חדשות, להתוות חלוקת מגרשים, להקצות מגרשים לתעשיה זעירה מלאכה ומסחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38008חלק38-69, 88, 91, 94-103
38009חלק2-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1972תאריך פרסום: 16/03/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1811. שנה עברית: התשלב .