באר שבע, העיר העתיקה

תוכנית 5/ 02/ 101/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: באר שבע, העיר העתיקה
מספר: 5/ 02/ 101/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייזום ותכנון מפורט של שטח התכנית ע"י: 1. קביעת היעודים והתכליות לשימוש הקרקע אשר בגבולות התכנית. 2. קביעת מגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, העיר העתיקה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38001חלק93, 105-109
38035חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1978תאריך פרסום: 09/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2411. שנה עברית: התשלח .