באר שבע, שכונה א'

תוכנית 5/ 03/ 107/ 40/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: באר שבע, שכונה א'
מספר: 5/ 03/ 107/ 40/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות הבניה במגרש 46 - רחוב בלפור 8.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכונה א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38025חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/1984תאריך פרסום: 06/09/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3093. שנה עברית: התשמד .