באר שבע, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו')

תוכנית 5/ 03/ 108/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר שבע, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו')
מספר: 5/ 03/ 108/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת שטח הספורט, קביעת אזורי מגורים, אזור לבניני ציבור, שטח צבורי פתוח, שטח לדרכים, שטח לאזור מסחרי, שטח לשקום, שטח לתכנון בעתיד וכו', הכל בהתאם למסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
צפון שכונה ג', באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38026חלק1-84, 86-109, 111
38027חלק1-70
38028חלק1-73, 82
38029חלק1-60, 67-80, 112-118, 126-130
38031חלק21-23
38076חלק1-40, 42-44, 46, 48-64, 66-73, 78, 80
38127חלק12-13, 15, 17, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/10/1964תאריך פרסום: 08/10/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1117. שנה עברית: התשכה .