באר שבע, (מס' קודם: ד/1/637)

תוכנית 5/ 03/ 107/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: באר שבע, (מס' קודם: ד/1/637)
מספר: 5/ 03/ 107/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חניה לשטח לבניני ציבור (בית צעירות מזרחי)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38074חלק75
38129חלק10-12, 85-86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/04/1971תאריך פרסום: 19/04/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1714. שנה עברית: התשלא .