בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בנייה, שינוי קו בניין צדי וקביעת חזית מסחרית למגרש מס' 58 בשכונה 15, חורה.

עיקרי ההוראות:
- קביעת חזית מסחרית במגרש.
- קביעת שטחי הבנייה המרביים המותרים למגרש מס' 58 (אזור מגורים א' עם חזית מסחרית)
- הגדלת מספר יחידות דיור ל 6 יח"ד.
- קביעת קוי הבניין במגרש.
- קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
בחלקה הדרומית המערבית של שכונה 15 שפונה לכביש הראשי מספר 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 03/ 196שכונה 15 - חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6404. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית02/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 978. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2008
קבלת תכנית25/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה