בועה מסחרית אבת'אן

תוכנית מש/ 8/ 1/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בועה מסחרית אבת'אן
מספר: מש/ 8/ 1/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה ופיתוח בועת מסחר מלאכה ושרותים בכניסת הישוב אבאתן בשטח 1857 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קאקע חקלאית למסחר מלאכה ושרותים, חניות ודרכים כולל קביעת הוראות בניה ורישוי מבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמראבתאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2008
קבלת תכנית29/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900105/01/2009