בטול הוראות בניה מספר בר/ 51 ומתן הוראות חדשות שתצורפנה לתוכנית המאושרת

תוכנית בר/ 51/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול הוראות בניה מספר בר/ 51 ומתן הוראות חדשות שתצורפנה לתוכנית המאושרת
מספר: בר/ 51/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול הוראות בניה מספר בר/ 51 ומתן הוראות חדשות שתצורפנה לתוכנית המאושרת מספר בר/ 51

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהנטעים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3643חלק
3736חלק
3737חלק
3738חלק
3739חלק
4069חלק
4070חלק
5271חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1975תאריך פרסום: 20/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2166. עמוד: 516. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1974תאריך פרסום: 26/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2078. עמוד: 759. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית26/12/1974