בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.

תוכנית בר/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.
מספר: בר/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד. 2. קביעת יעדים ואזורים. 3. בטול תכנית בנין ערים בר/18, בר/1/18. 4. בטול דרכים והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
קיבוץ שילר, גו שלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2641חלק2-4
2642חלק2-7
2643חלק1-2, 7-9, 12-16
2644חלק2-10
2645חלק2-21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 18לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שפ"פיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1977תאריך פרסום: 23/01/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2292. עמוד: 721. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1975תאריך פרסום: 06/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2163. עמוד: 443. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית06/11/1975