בטול חלק משביל ירוק והמרתו למגורים ג',בטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.

תוכנית טר/ 2488

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול חלק משביל ירוק והמרתו למגורים ג',בטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
מספר: טר/ 2488
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. הצרת דרך ושינוי היעוד מדרך למגורים ג'.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7777חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3005טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/07/2010
קבלת תכנית28/07/2010
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4847. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה26/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2172. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2003