בי"ס יובלים והסביבה איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

תוכנית עח/ מק/ 17/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בי"ס יובלים והסביבה איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
מספר: עח/ מק/ 17/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת תוקף למבני ציבור. בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א א 3 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
2. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א א 1.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8288חלק64-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/05/2006תאריך פרסום: 16/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5528. עמוד: 3215. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200509030/05/2006