ביג - אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביג - אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה ומסחר, כל זאת ע"י:
א. שינוי ייעוד הקרקע מאזור תעשיה לאזור תעסוקה ומסחר המיועד לתעשיה עתירת ידע ובלתי מזהמת, משרדים, מסחר וכיו"ב.
ב. התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ד. איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הוראות וזכויות בניה לכל מגרש.
ה. קביעת השימושים המותרים בכל יעוד.
ו. קביעת הוראות בדבר שמירה על איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
מתחם יובל גד- אזור התעשיה הצפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1194חלק47-49
1197חלק94, 96, 101
1198חלק56, 61, 64-65, 68, 71, 74-75
1222חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 106/ 31שינוי בהגדרת אחוזי בניהשינוי
תוכנית4/ מק/ 2004אשקלון, כביש מס' 6שינוי
תוכנית4/ 02/ 101תכנית מתאר אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1618. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים25/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2008
הוגשו התנגדויות02/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3663. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/06/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2007
החלטה בדיון בוולק"ח21/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית10/10/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה