ביה"ס החקלאי -נהלל

תוכנית ג/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביה"ס החקלאי -נהלל
מספר: ג/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלה בית הספר החקלאי בנהלל
לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לבית
הספר החקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק40
17187חלק37
17188חלק18
17192חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/09/1953תאריך פרסום: 30/09/1953. מס' ילקוט פרסומים: 313. עמוד: 43. שנה עברית: התשיד .
החלטה בדיון בהפקדה22/12/1952
קבלת תכנית03/08/1952