ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש

תוכנית גז/ 5/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
מספר: גז/ 5/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיצול מגרש לבעלי מקצוע מס' 79 ל-4 מגרשים
ביעוד מגורים א' 79/1 79/2, 79/3, 79/4, ודרך מס' 750.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. שינוי בקו בנין קדמי למגרשים מס' 79/1 ו- 79/2
מ- 6 מ' ל- 5 מ' עקב צורת המגרש.

עיקרי ההוראות:
כל ההוראות וזכויות הבניה החלות על גז/ 5/ 3 חלות על תכנית הזו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4758חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2012. עיתון: עיתון יומי א.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/07/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/05/2012
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2176. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/08/2000
קבלת תכנית24/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141523/07/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200723/04/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201200126/01/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900520/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700717/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51405/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים32119/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600423/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23815/05/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200502007/11/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים49530/03/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401216/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים