ביטול דרך העוברת יל בית שהוקם ברשיון והתווית שביל, שינוי ייעוד מדרך לאיזור ...

תוכנית טב/ 1136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך העוברת יל בית שהוקם ברשיון והתווית שביל, שינוי ייעוד מדרך לאיזור ...
מספר: טב/ 1136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול דרך העוברת יל בית שהוקם ברשיון והתווית שביל
2. שינוי ייעוד מדרך לאיזור מגורים ואזור לבנייני ציבור
הכל לפי התשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8066חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט02/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1977תאריך פרסום: 04/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2353. עמוד: 2084. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית04/08/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית