ביטול דרך והמרתה באזור מגורים ג', התווית שביל

תוכנית טר/ 1395

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך והמרתה באזור מגורים ג', התווית שביל
מספר: טר/ 1395
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך והמרתה באזור מגורים ג', התווית שביל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7781חלק36-37, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. שנה עברית: התשמא .