ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
מספר: מש/ 8/ 1/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול דרך קיימת והמרתה לשטח חקלאי.
2. שינוי ייעוד שטח מגורים לשטח חקלאי.
3. שינוי ייעוד שטח מגורים לדרך מוצעת.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרמרג'ה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2002
קבלת תכנית09/10/2002