ביטול דרך קיימת והמרתה למגורים ג' ואחוד השטח וחלוקתו מחדש בהתאם לבעליותו.

תוכנית טר/ 1276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך קיימת והמרתה למגורים ג' ואחוד השטח וחלוקתו מחדש בהתאם לבעליותו.
מספר: טר/ 1276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) ביטול דרך קיימת והמרתה למגורים ג'. 2) אחוד השטח וחלוקתו מחדש בהתאם לבעליותו. 3) התווית דרך חדשה. 4) קביעת קווי בנין לבנינים קיימים לפי הקיים. 5) קביעת שני בנינים נפרדים על מגרשים המסומנים באות "א".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק3, 6-7, 10-13
7776חלק8, 67, 70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. שנה עברית: התשמא .