ביטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה,שינוי חלוקה בהתאם לדרכים החדשים.

תוכנית טר/ 1127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה,שינוי חלוקה בהתאם לדרכים החדשים.
מספר: טר/ 1127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.ביטול דרך קיימת והתווית דרך חדשה. 2.שינוי חלוקה בהתאם לדרכים החדשים. 3.קביעת קוי בנין למבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק54-57
7776חלק24, 75-77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1982תאריך פרסום: 21/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2858. שנה עברית: התשמג .