ביטול הוראות תכנית זמ/ 600 בדבר בניה בקיר משותף

תוכנית יב/ מק/ 600/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול הוראות תכנית זמ/ 600 בדבר בניה בקיר משותף
מספר: יב/ מק/ 600/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול הוראות תכנית המתאר זמ/ 600 לענין בניה בקיר משותף באזור מגורים א' ו- ב' סעיפים 9.8.3.2 ו- 9.8.3.3.
ב. מתן אפשרות למיקום סככת חניה מקורה בקו בנין 0 קדמי כאופציה לאפשרות שנקבעה בתכניות המפורטות למיקום חניה בק.ב. 1.5 מ' מגבול המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנהיבנה

תיאור המיקום:
תחילת התכנית: אזור מגורים א/ ו- ב', בכל מרחב תכנון העיר - יבנה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/07/2004תאריך פרסום: 28/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5317. עמוד: 3517. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2004תאריך פרסום: 18/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5298. עמוד: 2919. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200408031/05/2004