ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים. קביעת יעודי

תוכנית משצ/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים. קביעת יעודי
מספר: משצ/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב שדה יעקב והסביבה בספרי מקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור.
ו. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע ותושבים.
ז. ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב

תיאור המיקום:
שדה יעקב והסביבה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10597חלק
10598חלק
10599חלק
10600חלק
10601כל הגוש
10602חלק
10603כל הגוש
10604חלק
10605חלק
10606כל הגוש
11259חלק
11401חלק
11402חלק
11403כל הגוש
11404חלק
11405חלק
11406חלק
11407כל הגוש
11408חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 325אתר עתיקות בית שעריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/1988תאריך פרסום: 12/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3585. עמוד: 79. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/1988
פרסום להפקדה ברשומות29/02/1988תאריך פרסום: 29/02/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3527. עמוד: 844. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה14/01/1988
קבלת תכנית23/12/1987