ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש, לקבוע הוראות בניה

תוכנית עח/ 311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש, לקבוע הוראות בניה
מספר: עח/ 311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים
והפיתוח בעתיד
ב.שינוי לתכנית מתאר ע"ח 200 / 8,יעוד שטח לשביל גי
שהלצרכי פיתוח ,יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים .
ג.לקבוע הוראות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8651חלק8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/08/1987תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. עמוד: 2331. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית22/07/1984