ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש

תוכנית 6/ 03/ 120/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש
מספר: 6/ 03/ 120/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד, קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןזיקים

תיאור המיקום:
קיבוץ זיקים .

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. שנה עברית: התשם .