ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים אזוריים

תוכנית 6/ 03/ 137/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים אזוריים
מספר: 6/ 03/ 137/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספרי המקרקעין. 2. שינוי תכנית מתאר וביטול תכנית מפורטת מס.137/03/6 . 3. ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן

תיאור המיקום:
מושב יד נתן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1316חלק
1318חלק
1319חלק
1320חלק
1486חלק
1487חלק1-51
1488חלק
1496חלק
1497חלק
1538חלק
1539חלק
1540חלק1-91
1541חלק1-59
1542חלק
1543חלק
1544חלק
1548חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .