ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזורים

תוכנית 6/ 03/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזורים
מספר: 6/ 03/ 135
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים,פיתוח השטח בעתיד,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות,התוויית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם

תיאור המיקום:
קיבוץ כפר מנחם

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. שנה עברית: התשם .