ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזורים

תוכנית בר/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזורים
מספר: בר/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים ב. קביעת יעדים ואזורים. ג. ביטול תוכניות בנין ערים מס' בר/368. ד. ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
מושב בניה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4989חלק12-20, 28, 30-35, 38-39
4993חלק24, 26-40, 57-60, 65-83
5020חלק2-46
5021חלק2-18
5022חלק2-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1972תאריך פרסום: 16/03/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1811. שנה עברית: התשלב .