ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש

תוכנית גז/ 5/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
מספר: גז/ 5/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיצול מגרש לבעלי מקצוע מס' 79 ל 4 מגרשים ביעוד מגורים א' 1/ 79 , 2/ 79, 3/ 79, 4/ 79 ודרך מס' 750.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. שינוי בקו בניין קדמי למגרשים מס' 79/ 1 ו 79/ 2 מ- 6 מ' ל 5 מ' עקב צורת המגרש

עיקרי ההוראות:
כל ההוראות וזכויות הבניה החלות על גז/ 5/ 3 חלות על התכנית הזו. במידה ויש סטייה בין הוראות תכנית זו והוראות תכנית גז/ 5/ 3 הוראות תכנית זו קובעות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4758חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/06/1985תאריך פרסום: 02/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3207. עמוד: 2539. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1983תאריך פרסום: 01/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2998. עמוד: 812. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית01/12/1983