ביטול ואיחוד חלקות

תוכנית 6/ 03/ 157/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד חלקות
מספר: 6/ 03/ 157/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת. 2. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בבהתאם למצב קיים ופיתוח השטח בעתיד. 3. קביעת י

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירקוממיות

תיאור המיקום:
מושב קוממיות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1070חלק
1071חלק
1072חלק
1313חלק
1314חלק1-71
1315חלק
1316חלק
1317חלק
1318חלק
1319חלק
1330חלק
1340חלק
1341חלק
1342חלק
1343חלק
1536חלק
1537חלק
1539חלק
1540חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. שנה עברית: התשם .