ביטול ואיחוד חלקות

תוכנית 6/ 03/ 112/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול ואיחוד חלקות
מספר: 6/ 03/ 112/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד ב. קביעת יעדים ואזורים ג. תכנון ו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעוזה

תיאור המיקום:
מושב עוזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3024חלק48-49
3025חלק54, 60-61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .