ביטול ואיחור חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים

תוכנית בר/ 167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול ואיחור חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים
מספר: בר/ 167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א- ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים.
ב- קביעת יעדים ואזורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3599חלק
3600חלק
3601חלק
3603כל הגוש
3604חלק
4300חלק
4301חלק
4302חלק
4303חלק
4513חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1986תאריך פרסום: 15/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3334. עמוד: 2067. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. עמוד: 472. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית30/11/1984