ביטול חלק מ: דרך למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ.,מש.ב.צ. למגורים ג',מקל-דסק לג'.

תוכנית טר/ 2516

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: דרך למגורים ג',ממגורים ג' לש.ב.צ.,מש.ב.צ. למגורים ג',מקל-דסק לג'.
מספר: טר/ 2516
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'.
2. ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.ב.צ.
3. ביטול חלק מ.ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג'.
4. ביטול חלק מקול-דסק והמרתו למגורים ג'.
5. ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו לשביל ירוק.
6. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק7-9, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004