ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות

תוכנית טר/ 2595

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ: ש.ב.צ. למגורים ג', מש.ב.צ לש.צ.פ., מש.ב.צ לשביל ירוק.קביעת הוראות
מספר: טר/ 2595
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
2. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
3. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור לשביל ירוק.
4. קביעת שלוש יחידות דיור.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7783חלק23-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4182. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים01/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 574. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה