ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין

תוכנית טר/ 2605

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין
מספר: טר/ 2605
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
2. שינוי יעוד משטח בנייני ציבור לדרך.
3. הצרת דרך מ- 10 מ' ל- 8 מ'.
4. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות20/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2172. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים