ביטול חלק מדרך המסילה

תוכנית הר/ 2167

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך המסילה
מספר: הר/ 2167
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת ההפקעה הנדרשת בצומת הרחובות המסילה ונוף שדמה, עפ"י המצב הקיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ב'.
2. קביעת קווי בניין.
3. שינוי יעוד ממגורים ב' מוגבל למגורים ב' לצורך התאמה לנוהל מבא"ת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליההמסילה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6520חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 2000/ מקביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים.כפיפות
תוכניתהר/ 2000/ אאזורי המגורים בתחום הרצליהכפיפות
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 1141/ אהרחבת רחובותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/2012
לא הוגשו התנגדויות11/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5659. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/03/2012
קבלת תכנית26/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה