ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.

תוכנית טר/ 2383

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
מספר: טר/ 2383
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הצרת דרך ודרך משולבת מ- 12 מ' ל- 9 מ'.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק16, 20, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6022. שנה עברית: התשעב .
קבלת תכנית24/06/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/08/2010
לא הוגשו התנגדויות11/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית