ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2590

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2590
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הצרת דרך משולבת ושינוי ייעודה לשביל.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק35-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2622. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2172. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2005. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית