ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2613

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2613
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הצרת דרך ושינוי יעודה למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7733חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4691. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2172. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2003
קבלת תכנית06/08/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית