ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'. קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2589

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג'. קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2589
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מדרך למגורים ג'.
2. שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3346. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 679. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003