ביטול חלק מכביש מס' 2 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול חלק מכביש מס' 2 - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מדרך לאיזור מגורים בישוב כפרי ולקרקע חקלאית וכן קביעת זכויות ומגבלות בנייה, רח' מרגנית, עומר.

עיקרי ההוראות:
? ביטול חלק מכביש מס' 2 לטובת הגדלת תאי שטח גובלים מס' 1056 ו - 1057.
? שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים בישוב כפרי לקרקע חקלאית ולשטח ציבורי פתוח.
? קביעת תאי שטח מס' A1056 ו A1057 כיעוד "מגורים בישוב כפרי".
? קביעת תאי שטח מס' B1056 ו B1057 כיעוד "קרקע חקלאית".
? קביעת שימושים,זכויות והוראות בניה.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרמרגנית

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 185510
קואורדינאטה Y 575580

שטח התכנית נמצא ברח' מרגנית, מספר בית 21, 23 עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק48
38579חלק133
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 2קביעת זכויות בניה במגרשים המוגדרים כחצרות משק בעומרכפיפות
תוכנית14/ 03/ 101עומר הישנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2596. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/01/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6003. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/06/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2010
קבלת תכנית07/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127430/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001520/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה