ביטול חלק ממגורים ג' לדרך, מדרך ל-מגורים ג' מש.צ.פ. למגורים ג'.

תוכנית טר/ 2391/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק ממגורים ג' לדרך, מדרך ל-מגורים ג' מש.צ.פ. למגורים ג'.
מספר: טר/ 2391/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי יעוד חלק ממגורים ג' לדרך.
3. שינוי יעוד חלק מדרך למגורים ג'.
4. שינוי יעוד חלק משצ"פ למגורים ג'.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 620. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 960. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2002
קבלת תכנית01/07/2002