ביטול חלק מרחבת דרך לאזור מגורים.

תוכנית ק/ 3475

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מרחבת דרך לאזור מגורים.
מספר: ק/ 3475
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק מרחבת דרך מאושרת.
2. תוספת יחידות דיור מ- 5 יחידות דיור ל - 10 יחידות דיור.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
1.ביטול חלק מרחבת דרך מאושרת והשלמת החלק שבוטל למגורים.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בכל שטח התכנית על פי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
3. תוספת יח"ד מ- 5 יח"ד ל- 10 יח"ד, תוספת זכויות בניה מ- 540 מ"ר עיקרי ל- 1529 מ"ר עיקרי והגדלת התכסית מ- 34% ל- 49%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםג'לג'וליהג'לג'וליה

תיאור המיקום:
שכונה מזרחית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7506חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 18גלגוליהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/05/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3070. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/04/2008
קבלת תכנית04/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200800926/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה