ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג' ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.

תוכנית טר/ 2533

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מש.צ.פ והמרתו למגורים ג' ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לדרך.
מספר: טר/ 2533
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך.
2. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.
3. שינוי יעוד ממגורים ג' ומשטח ציבורי פתוח לשביל.
4. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג' .
5. קביעת הוראות וזכויות בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1495. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3806. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2002
קבלת תכנית10/06/2002