ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2646

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2646
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1593. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3121. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
קבלת תכנית04/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53030/06/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004