ביטול חלק: מש.פ.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, מש.פ.צ לדרך.

תוכנית טר/ 2422/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול חלק: מש.פ.צ. והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, מש.פ.צ לדרך.
מספר: טר/ 2422/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת.
3. שינוי יעוד ממגורים ג' לשביל.
4. שינוי יעוד ממגורים ג' לדרך משולבת.
5. שינוי יעוד מדרך משולבת למגורים ג'.
6. שינוי יעוד ממגורים ג' לשטח בנייני ציבור.
7. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3541. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/04/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות29/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2329. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2005. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/09/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/08/2003
קבלת תכנית29/07/2003