ביטול כפר חניה

בקשה ועדה מקומית 3644/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ביטול כפר חניה
מספר: 3644/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לתוספת בניה: תוספת 2 קומות לבניין, הכוללות 1 יח"ד + חדר על הגג
שינויים פנימיים הכוללים: תוספת ממ"דים, תוספת מעלית פנימית, ביטול מרפסות שירות.
אישור הקטנת תקן חניה ל- 0 עבור יח"ד נוספת, בהתאם להמלצת צוות השימור וכפוף לאישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוברדיצ'בסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7085חלק98
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6020/11/2007