ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק דרכים 6/3/7

תוכנית 6/ 02/ 283

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק דרכים 6/3/7
מספר: 6/ 02/ 283
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול השטח למסילת רכבת קיימת והפיכת השטח לשטח
חקלאי, על ידי שינויים ביעודי הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: בקטע מסילת הברזל יסודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2301חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1511. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות11/05/2004תאריך פרסום: 11/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5296. עמוד: 2856. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
קבלת תכנית25/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40730/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400216/02/2004